Združenie na záchranu
hradov horného Maďarska

3996 Füzér, Rákóczi u. 2. | Telefon: 06 47 340 345

Predseda: Perényi János
Výkonný predseda: Horváth Jenő


Združenie bolo založené dňa 21. júla 2003 z iniciatívy a spolupráce miestnych samospráv, oprávnených prevádzkou a obsluhou hradov, vyplývajúc z vlastníckeho práva, ďalej z iniciatívy odborných spoločností a súkromných osôb. Cieľom je zastúpenie a harmonizácia záujmov právnych a fyzických osôb prevádzkujúcich hrady Severného Maďarska. Podporovanie a rozvoj ochrany, odbornej rekonštrukcie, prevádzky a údržby hradov, turistická činnosť a spoločný marketing, odborná pomoc v zužitkovaní hradov (výstavy, organizácia programov atď.), a tiež účasť vo vedeckých výskumoch súvisiacich s hradmi. Okrem toho vytváranie databázy s charakteristickými údajmi severno-maďarských hradov a jej pravidelná údržba, neustále publikovanie informácii súvisiace s existenciou a činnosťou hradov.

Členovia združenia pri založení boli
zástupcovia nasledovných hradov:

Boldogkőváralja, Hollókő, Kisnána, Ónod, Regéc, Cserépváralja, Sárospatak, Sirok, Szerencs, Tokaj, Diósgyőr, Eger, Füzér.

Ďalej:
-  Severno-maďarské regionálne riaditeľstvo,
   Riaditeľstvo štátnej pokladnice,
-  Novohradský kultúrny a turistický inštitút, Salgótarján

Združení členovia odborných organizácii:
-  Regionálna spoločnosť samosprávy pre rozvoj regiónov,
   Egerský regionálny obvod,
-  Maďarská turistická spoločnosť a.s. Severno-maďarské
   regionálne riaditeľstvo marketingu,
-  Severno-maďarská regionálna komisia cestovného ruchuZdruženie sa v roku 2004 úspešne zúčastnilo konkurzu NKÖM (Ministerstvo národného a kultúrneho dedičstva), vďaka čomu sú jednotliví členovia združenia spojení so spoločnou kultúrnou trasou pod názvom: "Po stopách severných hradov". Vďaka podporám konkurzu bol vyhotovený marketingový plán združenia, ktorý určí smer ďalších činností spoločnosti a tak ponúkame záujemcom kvalitnú publikáciu. Bola vytvorená aj webová stránka. Zo skúsenosti už vidíme, že je veľmi potrebné vytvárať jednotný vzhľad, spoločnú publikáciu, počet návštevníkov členských hradov sa značne rozrástol, telefónne čísla v informačných periodikách sú skutočnými zdrojmi informácií, publikované programy sú garantované.

Vzhľadom na svoje úspechy, združenie mieni svoju činnosť vykonávať ešte efektívnejšie. Vytváraním kultúrnej trasy sa podporuje výskum a ochrana kultúrneho dedičstva, samotná kultúra, umenie, výmenné programy s kultúrnou, náučnou a mládežníckou tematikou. Okrem iných aj z tohto dôvodu vyhotovilo združenie výskumnú prácu na tému pripájania sa k Európskej kultúrnej trase, opierajúc sa o inštrukcie z predchádzajúcej študijnej práce.

Medzi plánmi rokov 2006-2007 nájdeme rozvinutie kultúrnej trasy "Po stopách severných hradov" do medzinárodných rozmerov, a organizovanie odbornej konferencie. Združenie vytvorilo dobrú spoluprácu s viacerými zahraničnými partnermi, predovšetkým zo Slovenska a Ukrajiny. Upevnenie medzinárodných vzťahov a integrovanie činností do spoločného základu, vzájomná pomoc a rozšírenie kultúrnej trasy "Po stopách severných hradov" na európsku úroveň, to sú nasledujúce činnosti spoločnosti.

Veríme, že spoločný charakter kultúrnej trasy podnecuje a podporuje členov zlepšiť úrovne služieb, rozšíriť nielen počtom ale aj obsahom turistické atrakcie. Programy sa viažu predovšetkým k najvýznamnejšej dobe daného hradu, alebo k historickým osobám. Doplňujúce programy, ako napr. stredoveké gastronomické ukážky a detské hry sa objavia vždy adekvátne k danému obdobiu, tým sú zabezpečené veľmi kvalitné rodinné, interaktívne zábavy, poskytujúce každému skutočné zážitky.


   

   

Impresszum | Copyright: Felső-magyarországi Várak Egyesülete | Design: Civertan Bt. | Resolution: 1024 x 768